Środowiskowy – zlokalizowany i ograniczony swoim działaniem do terenu społeczności, zmierzający do włączenia osoby niepełnosprawnej w życie danej społeczności, w oparciu o ludzi, którzy te społeczność kreują;

Dom ? miejsce bezpiecznego pobytu, przyjazne i zaciszne schronienie dające wsparcie;

Samopomocy – podejmujący działania, kształtujący w uczestnikach umiejętności samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu, na ulicy Traugutta 40 działa od 6 kwietnia 1998 roku. Prowadzony jest w ramach zadań zlecanych do realizacji gminie przez administracje rządową.

Jest to ośrodek wsparcia typu ABC, dla osób przewlekle chorych psychicznie, osób upośledzonych intelektualnie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczone do zaburzeń psychicznych.

Obecnie z usług ŚDS korzysta 40 osób.

Nadrzędnym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest szeroko pojęte wsparcie podopiecznych, a przede wszystkim podtrzymywanie ich w dobrej kondycji psychofizycznej mimo istniejącej choroby oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy zmierza do pełnej integracji osoby niepełnosprawnej w trzech zakresach wzajemnie się warunkujących:

 • integracja psychiczna – wewnętrzna osoby – polega na osiągnięciu bądź przywróceniu harmonii i równowagi między poznaniem zmysłowym i intelektualnym, miedzy wolą i pragnieniem;
 • integracja społeczna – zewnętrzna osoby – oznacza aktywne, świadome włączanie się osoby niepełnosprawnej w jej środowisko, jak również otwarcie się osób tworzących społeczność na osobę niepełnosprawną- wyraża się to umiejętnością nawiązywania i podtrzymywania bliskich relacji z innymi oraz twórczym uczestnictwem w życiu;
 • integracja działań pomocowych ze względu na cele i interesy danej osoby – oznacza wybór i połączenie ze sobą już istniejących usług tak, aby osoba niepełnosprawna mogła w prosty i łatwy sposób wybierać i korzystać z dostępnej oferty.

ŚDS dysponuje pracownią plastyczną, krawiecko-dziewiarską, gospodarstwa domowego, praktyczno-techniczną, komputerową, muzykoterapii. Podopieczni ośrodka uczą się umiejętności samodzielnego życia, umiejętności interpersonalnych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach i rozwiązywania problemów, mogą korzystać z terapii psychologicznej oraz zajęć edukacyjnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy

w Wieluniu

otwarty jest przez 5 dni w tygodniu

(poniedziałek ? piątek) w godzinach od 7.00 ? 15.00

Tryb kierowania i umieszczania uczestnika w ŚDS

Decyzje o skierowaniu do ŚDS i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług ośrodka wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzący lub zlecający jego prowadzenie (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy). Przyjęcie do ŚDS osoby uprawnionej do takiego świadczenia odbywa się za zgodą uczestnika na podstawie decyzji administracyjnej w oparciu o właściwą dokumentacje:

 • wywiad środowiskowy,
 • wniosek osoby zainteresowanej przyjęciem do ŚDS lub jej opiekuna ustawowego (składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze wzg. na miejsce zamieszkania),
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa oraz lekarza rodzinnego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
 • kontrakt na uczestnictwo.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez ŚDS w Wieluniu

 • Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 • Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury;
 • Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowa;
 • Zapewnienie niezbędnej opieki;
 • Terapia zajęciowa;
 • Terapia ruchowa;
 • Inne formy postępowania terapeutycznego przygotowujące do samodzielnego, aktywnego życia.

Nasz Ośrodek wyposażony jest w następujące sale i pomieszczenia:

 • Świetlica;
 • Pokój wyciszeń;
 • Sala do spotkań terapeutycznych;
 • Sala komputerowa;
 • Pracownia plastyczna;
 • Pracownia muzykoterapii;
 • Pracownia krawiecko-dziewiarska;
 • Pracownia praktyczno-techniczna z elementami informatyki i fotografii:
 • Pracownia gospodarstwa domowego, jadalnia;
 • Sala rehabilitacyjna;
 • Gabinet pielęgniarski;
 • Gabinet psychologa;
 • Pokój kierownika;
 • Pokój socjalny;
 • Pokój administracyjny;
 • Niezbędne ubikacje, prysznice;
 • Pomieszczenie z pralka automatyczną;
 • Pomieszczenia magazynowe.

Budynek nie posiada barier architektonicznych, wyposażony jest w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Przy Ośrodku znajduje się plac rekreacyjno-rehabilitacyjny wyposażony w sprzęt sportowo – rekreacyjny. Plac służy podopiecznym ŚDS do czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu jak również do organizowania imprez i uroczystości okolicznościowych z udziałem społeczności lokalnej.

Działania na rzecz naszych podopiecznych kierujemy w obszarach wsparcia:

 • Podstawowych potrzeb bytowych (1 ciepły posiłek, kąpiel, pranie);
 • Zajęć na basenie, gimnastyki, zawodów o charakterze sportowym na placu rekreacyjno-rehabilitacyjnym;
 • Socjoterapii (poradnictwo socjalne);
 • Terapii psychologicznej (grupy terapeutyczne, terapia indywidualna);
 • Terapii zajęciowej prowadzonej w pracowniach: plastycznej, krawiecko-dziewiarskiej, muzykoterapii, praktyczno-technicznej, komputerowej, gospodarstwa domowego;
 • Rozwoju zainteresowań oraz spędzania czasu wolnego (udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych takich jak wystawy, przedstawienia, wycieczki, imprezy integracyjne).

 

 Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w

statut